VERKOOPSVOORWAARDEN

De aanvaarding van een bestelling gebeurt enkel mits gelding van onderstaande verkoopsvoorwaarden, tenzij expliciet en schriftelijk een afwijking werd bedongen:

1. Prijs en verkoop

De verkoop wordt geacht te zijn afgesloten te Harelbeke.  Verkoopagenten kunnen de firma niet verbinden. In principe gelden de prijzen “af fabriek”. Bij leveringen per camion omvat de levering slechts het ongelost aanbieden aan de ingang (gelijkvloers) van de werkplaats. De verkoop geschiedt in de veronderstelling dat de klant kredietwaardig is.

2. Product en hoeveelheid

Onze producten en hun eigenschappen en normen (bv. EN 438-1 waar onze HPL aan voldoet) worden verondersteld door de kopers gekend te zijn en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Fouten gemaakt wat betreft opslag, verwerking, toepassing of onderhoud kunnen dus niet te onzen laste ingeroepen worden.

Al onze gelijmde laminaten voorgesteld op onze dragers zijn voorzien van 2 volkomen identieke zijden. Elke andere door onze diensten aanvaarde samenstelling gebeurt onder de volledige aansprakelijkheid van de klant. De hoeveelheid artikelen welke wij vervaardigen in exclusiviteit voor een klant is onderworpen aan een tolerantie van 8% toegelaten afwijking. Voor referenties die niet op voorraad zijn, is de minimum bestelhoeveelheid te bespreken.  De producent houdt zich het recht voor om bij producties op order, een hoeveelheidstolerantie van + of - 10% toe te passen.

De gereedschappen welke wij ontwerpen of bouwen blijven onze eigendom, ook indien ze aangerekend worden. Wij zijn derhalve vrij ze aan te wenden voor eigen gebruik. Indien in afwijking een exclusiviteit van gebruik wordt bedongen ten gunste van de klant, dan vervalt dit bij overlijden, stopzetting van activiteiten, onbekwaam worden, faillissement of kennelijk onvermogen en voorrechtspersonen tevens bij elke vorm van ontbinding, fusie, of overdracht van de onderneming. In geen geval staan we in voor sleet of schade toegebracht bij het gebruik van de gereedschappen.
3. Annulatie
Ingeval annulatie van een bestelling aanvaard wordt, wordt de winstderving en schadevergoeding van rechtswege vastgesteld op 25% behoudens bewijs van grotere schade. Bij annulatie van een bestelling van handelsgoederen uit het voorraadprogramma die nog niet geleverd, maar wel al gepickt zijn wordt een handelingskost van 75€ aangerekend.

4. Wijzigingen in bestellingen

Indien wijzigingen aan het order dienen aangebracht te worden, na ontvangst van de orderbevestiging, worden de gemaakte kosten aangerekend.

5. Levering
De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De koopwaar reist op risico van de bestemmeling, tenzij de prijs “franco” werd bepaald. Wij leveren in België Franco Ongelost vanaf €750. Na onderlinge afspraak kan er beneden €750 geleverd worden, mits deelname in de transportkosten (vanaf €75). Indien voorgaand aan de levering een levermoment afgesproken werd en de levering toch niet kan doorgaan om redenen niet gelegen aan de leverancier, dan wordt 75€ aangerekend voor her levering op een ander moment.
6. Klachten
Om geldig te zijn, moet elke klacht binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden. Het feit dat de goederen in gebruik genomen worden (bv. verlijming, plaatsing, verzaging) impliceert de kwalitatieve aanvaarding ervan. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt beperkt tot de vervanging van het geleverde product, met uitsluiting van elke schadevergoeding.
7. Betaling
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Harelbeke zonder korting.
8. Nalatigheidsrente en boetebeding
De facturen die niet betaald zijn op de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de debiteur, een rente opbrengen van 14% per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van €50 en een maximum van €2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
9. Betwistingen
In geval van gerechtelijke betwisting zullen alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk bevoegd zijn.
De afgesloten contracten worden door het Belgische recht beheerst.
10. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Vanaf levering zijn alle risico’s ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Laden
Laden